התחייבויות ארוכות טווח Long term liabilities:

התחייבויות ארוכות טווח Long term liabilities:

התחייבויות שתקופת פירעונן עולה על שנה, כולל הלוואות מבנקים, אגרות חוב וכיו"ב.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.