הכנסה נקייה ותשואה למכירות Net income and return on sales:

הכנסה נקייה ותשואה למכירות
Net income and return on sales:

הכנסה נקייה: הרווח הנותר לבעלים לאחר הפחתת כל ההוצאות, הוצאות המימון והמיסוי. נקרא גם רווח נקי.
תשואה למכירות: הינו יחס המבטא את ההכנסה הנקייה כאחוז מהמכירות.

מכירות של 200 פחות עלות מכר של 80, פחות הוצאות תפעול של 70, פחות הוצאות מימון של 20 ומיסוי של 10, משאירים הכנסה נקייה של 20.
הכנסה נקייה של 20 מחולקת לכלל המכירות (200) שווה לתשואה למכירות של 10%

us flag gb flag de flag es flag

 

Full it flag term list.