נכסים נטו net assets:

חישוב: סך הנכסים פחות התחייבויות שאינן נושאות ריבית.
נכסים נטו הם החלק מסך הנכסים הממומנים במימון ארוך טווח והון המניות של החברה.

us flag gb flag de flag pt flag

 

Full it flag term list.