Economic value added EVA

שיטה מורכבת להערכת רווחיות הלוקחת בחשבון את עלות ההון. היא מאפשרת לציפיותיהם של בעלי המניות להוות משקל כאחוז הריבית על החוב. האם משקל זה ראוי? עניין זה שנוי במחלוקת. ההשפעות הפרקטיות הן: 1) להזדקק לרמות גבוהות של רווח לפני שהחברה מחשבת EVA 2) להגדיל את החשיבה קצרת הטווח ע"י המנהלים 3) לשפר את מחירי המניה בטווח הקצר.
המונח EVA נהגה בחברת הייעוץ סטרן סטיוארט

us flag gb flag de flag es flag pt flag

 

Full it flag term list.