:Discounted cash flow

חישוב הערך העתידי של הזרמות והוצאות של מזומן.
תזרימי מזומן עתידים צריכים להיות מחושבים כך שיבטאו את העובדה שערכו של כסף שיכנס בשנה הבאה נמוך מערכו של כסף שיוצא היום.

us flag gb flag de flag

 

Cash basis בסיס מזומן:

שיטת חשבונאות המזהה הכנסות והוצאות רק כאשר הכסף נכנס או יוצא ולא כאשר האירועים מופיעים לראשונה במערכת.

us flag gb flag de flag

 

Days sales outstanding:

Days sales outstanding:

היחס: חובות מלקוחות חלקי ממוצע המכירות היומי (מכירות שנתיות/365).
יחס זה מורה על המהירות בה המכירות מתורגמות למזומן.

us flag gb flag de flag

 

Discounting Receivablesהנחת מזומן

Discounting Receivablesהנחת מזומן

מכירת חשבונית בהנחה על מנת לקבל מזומן מיידית. נקרא גם ניכיון צ'קים (factoring).

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

Discounting sales:

Discounting sales:

הנחה במחיר מוצרים ושירותים על מנת לאפשר מכירות נוספות. לעיתים קרובות מבוסס על נפח, עונתיות, התיישנות מלאי, שינוי בסביבת התחרות או התחייבויות עתידיות ללקוח

us flag gb flag de flag fr flag

 

Dividend cover:

היחס: הכנסות חלקי דיבידנד.
יחס זה מצביע על היחס בין הרווח לדיבידנד המשולם. אם התוצאה גדולה מ-1, המשמעות היא שהעסק השקיע חלק מהרווח חזרה בעצמו. ככל שהמספר גבוה יותר, כך גבוהה ההשקעה מחדש.
חברות אחדות משלמות לעיתים דיבידנד הגבוה מהכנסותיה- זה עשוי לקרות אם ישנו הפסד זמני והחברה מעוניינת לשדר שהוא לא משנה. קושי לשלם דיבידנד מצביע על כך שהחברה נתקלה בקשיים לא צפויים וזה עשוי להשפיע על מחיר המניה. אמנם תשלום דיבידנד הגבוה מההכנסות מקטין את גודל החברה, אך ערך מניה גבוה הינו חשוב אם החברה רוצה לגייס עוד הון באמצעות הנפקה. החברה מעוניינת במצב בו הם מקבלים מקסימום כסף על מינימום מניות.

us flag gb flag de flag

 

Economic value added EVA

שיטה מורכבת להערכת רווחיות הלוקחת בחשבון את עלות ההון. היא מאפשרת לציפיותיהם של בעלי המניות להוות משקל כאחוז הריבית על החוב. האם משקל זה ראוי? עניין זה שנוי במחלוקת. ההשפעות הפרקטיות הן: 1) להזדקק לרמות גבוהות של רווח לפני שהחברה מחשבת EVA 2) להגדיל את החשיבה קצרת הטווח ע"י המנהלים 3) לשפר את מחירי המניה בטווח הקצר.
המונח EVA נהגה בחברת הייעוץ סטרן סטיוארט

us flag gb flag de flag es flag pt flag

 

Gross Income

Gross Income

רווח גולמי Gross profit:

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

Gross sales:

Gross sales:

סך ההכנסות ממכירות לפני ביצוע הנחות והחזרים.
ראה גם: מכירות, מכירות נטו.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

Income/outcome triangle for ratio analysis:

Income/outcome triangle for ratio analysis:

הייצוג הוויזואלי של היחס בין מכירות, הכנסה נקייה ונכסים כפי שהיא פרושה על לוח המשחק.
נוצר ע"י חברת Andromeda Training Inc.

us flag gb flag de flag

 

Statement of changes in shareholders equity:

תקציר שנתי של השינוי בסעיף ההון העצמי במאזן.

us flag gb flag de flag

 

בלאי Amortization:

הפחתת סכום באופן הדרגתי או בתשלומים (המשכים) על מנת: לרשום הוצאה. לשלם הלוואה, להפחית מערכו של נכס לא מוחשי באופן דומה לפחת.

us flag gb flag de flag fr flag pt flag

 

דו"ח רווח והפסד Income statement:

דו"ח רווח והפסד Income statement:

סיכום ההכנסות וההוצאות של חברה לאורך תקופת תפעול מסוימת. זהו ספר ההיסטוריה כלכלי בעבור תקופה מסוימת (חודש, רבעון שנה).
הצד הימני של לוח המשחק מייצג את דו"ח רווח והפסד.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

דו"ח רווח והפסד-

דו"ח רווח והפסד-

עשוי להיקרא income statement או
P&L- profit and loss.

us flag gb flag de flag es flag it flag

 

דו"ח תזרים מזומנים Cash flow statement:

ניתוח מקורות המזומן שנכנס לעסק בצד האופן בו הוקצה המזומן בעבור תקופת זמן מסוימת.
יש לשים לב שדו"ח תזרים המזומנים אינו כולל פריטים שאינם מזומנים כמו פחת.

us flag gb flag de flag

 

דו"ח תזרים מזומנים Statement of cash flow:

ניתוח תקופתי של מקורות המזומן של החברה והאופן בו הוקצו המזומנים.
תזרים המזומנים אינו כולל פריטים לא מזומנים כמו פחת.

us flag gb flag de flag

 

הון בעלי המניות Shareholders Equity:

הון בעלי המניות Shareholders Equity:

מידת בעלותם של בעלי המניות בחברה, המבוטאת באמצעות הון המניות והרווח הנצבר.

us flag gb flag de flag fr flag

 

הון חוזר Working capital:

הון חוזר Working capital:

מה נדרש על מנת לתפעל עסק על בסיס יום יומי. מוגדר כהפרש בין הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות. מזומן, חובות לקוחות ומלאים פחות חובות לספקים ומימון קצר מועד הקשור לנכסים השוטפים.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

הון מניות Capital stock:

הון מניות Capital stock:

ההשקעה המקורית בחברה בצירוף כל השקעה נוספת שנעשתה מחוץ לחברה.

us flag gb flag de flag fr flag

 

הון עצמי- Equity

הון עצמי- Equity

הבעלות של מחזיקי המניות בחברה, המבוטאת באמצעות הון המניות והרווח הנצבר. נקרא גם הון בעלי המנות או שווי נקי.
במאזן, סכום הנכסים שווה לסכום ההתחייבויות ועוד ההון העצמי.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

הוצאות הנהלה וכלליות Selling, general and administrative (SGA):

הוצאות הנהלה וכלליות Selling, general and administrative (SGA):

ההוצאות הכלליות הנובעות מניהול עסק שאינן קשורות באופן ישיר למוצרים או השירותים. הכוונה היא להוצאות שיווק, אדמיניסטרציה, גיוס והדרכה, שכר דירה. הוצאות פיתוח עשויות להיות כלולות או להופיע כסעיף נפרד בדו"חות הכספיים.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

הוצאות מימון finance charges:

הוצאות מימון finance charges:

הוצאות הנקשרות לפעולות המימון של העסק כולל ריבית, תשלום על ניכיון צ'קים, עלויות המרת מטבע חוץ וכו'.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

הוצאות תפעול Operating Expense:

הוצאות תפעול Operating Expense:

ההוצאות שאינן עלויות מכר הקשורות למהלך התפעול הרגיל של החברה, כולל פיתוח, פרסום, שכר, שכר דירה והוצאות כלליות, אך ללא עלויות מימון, מיסוי והוצאות חריגות.
הוצאות תפעול מכונות גם תקורה (overhead).

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

הכנסה נקייה ותשואה למכירות Net income and return on sales:

הכנסה נקייה ותשואה למכירות
Net income and return on sales:

הכנסה נקייה: הרווח הנותר לבעלים לאחר הפחתת כל ההוצאות, הוצאות המימון והמיסוי. נקרא גם רווח נקי.
תשואה למכירות: הינו יחס המבטא את ההכנסה הנקייה כאחוז מהמכירות.

מכירות של 200 פחות עלות מכר של 80, פחות הוצאות תפעול של 70, פחות הוצאות מימון של 20 ומיסוי של 10, משאירים הכנסה נקייה של 20.
הכנסה נקייה של 20 מחולקת לכלל המכירות (200) שווה לתשואה למכירות של 10%

us flag gb flag de flag es flag

 

הכנסה תפעולית Operating Income:

הכנסה תפעולית Operating Income:

החישוב: מכירות פחות עלות מכר ופחות הוצאות תפעוליות. הכנסה תפעולית היא אחת מהגדרות רבות למושג שעשוי להיות ידוע גם כ:
1) הכנסות לפני ריבית ומיסוי (EBIT) 2) רווח תפעולי 3) הכנסה תפעולית נמדדת (measured operating income- MOI) . ראה גם: רווח תפעולי ושולי רווח תפעולי.

us flag gb flag de flag fr flag es flag it flag

 

הכנסות income:

הכנסות income:

יש לוודא מהי הכוונה ב"הכנסות"- הכנסה עשויה להיות ההכנסה הכוללת ממכירות המופיעה בראש דו"ח הרווח והפסד או עשויה להיות ההכנסה הנקייה (רווח נקי המופיע בתחתית דו"ח הרווח והפסד).

us flag gb flag de flag fr flag

 

הכנסות למניה- Earnings per share:

היחס: הכנסה נטו מחולקת במספר המניות שהונפקו.
זהו הרווח הנקי למניה, היחס אינו אומר אם הרווח שולם כדיבידנד או הושאר בחברה לצרכי השקעה.

us flag gb flag de flag fr flag pt flag it flag

 

הכנסות לפני ריבית ומיסוי - Earnings before interest and taxes (EBIT):

הכנסות לפני ריבית ומיסוי - Earnings before interest and taxes (EBIT):

חישוב: מכירות פחות על העלויות וההוצאות פרט לעלויות מימון ומס הכנסה.

us flag gb flag de flag

 

הכנסות לפני ריבית, מיסוי, פחת ובלאי – Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA):

חישוב: מכירות פחות כל ההוצאות המזומניות פרט להוצאות מימון ומס הכנסה. החישוב אינו כולל הוצאות שאינן מזומניות כמו פחת ובלאי.

us flag gb flag de flag

 

הכנסות נטו Earnings:

הכנסות נטו  Earnings:

חישוב: מכירות פחות כל העלויות וההוצאות.
הכנסה נטו או רווח נטו בעבור תקופה.

us flag gb flag de flag

 

התחייבויות Liabilities:

התחייבויות Liabilities:

חובות החברה כולל חובות לבנקים, הלוואות, משכורות ותשלומי רווחה, חובות לספקים, התחייבויות מס וכיו"ב. התחייבויות מחולקות בדרך כלל להתחייבויות שוטפות או קצרות מועד (שמועד פירעונן תוך שנה) ולהתחייבויות ארוכות מועד (שמועד פירעונן עולה על שנה).

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

התחייבויות ארוכות טווח Long term debt

התחייבויות ארוכות טווח Long term debt

התחייבויות שתקופת פירעונן עולה על שנה, כולל הלוואות מבנקים, אגרות חוב וכיו"ב.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

התחייבויות ארוכות טווח Long term liabilities:

התחייבויות ארוכות טווח Long term liabilities:

התחייבויות שתקופת פירעונן עולה על שנה, כולל הלוואות מבנקים, אגרות חוב וכיו"ב.

us flag gb flag de flag

 

התחייבויות לספקים Account payable:

התחייבויות לספקים Account payable:

כסף שהחברה חבה לספקים ונותני האשראי.

us flag gb flag de flag it flag

 

התחייבויות לספקים Payables:

התחייבויות לספקים Payables:

כסף שהחברה חבה לספקיה. חלק מהתחייבויותיה השוטפות של החברה.

us flag gb flag de flag

 

התחייבויות לקוח Account receivable:

התחייבויות לקוח Account receivable:

כסף שלקוחות חבים לחברה.

us flag gb flag de flag

 

התחייבויות שוטפות Current liabilities:

התחייבויות שוטפות Current liabilities:

התחייבויות שמועד הפירעון שלהן הינו בטווח 12 חודשים מיום המאזן. התחייבויות שוטפות כוללות התחייבויות לספקים, תשלומי מיסים, הלוואות קצרות טווח והתשלום השוטף של חובות ארוכי טווח.
נקרא גם "חוב שוטף".

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

התפרקות מנכסים Asset stripping:

היחס: מכירות חלקי נכסים.
יחס זה מודד כמה מניבים נכסי החברה. הוא מורה על המהירות בה מזומן השווה לכסף הנמצא בחברה, חוזר כמכירות. היחס אינו קשור לרווחיות אלא רק לתזרים המזומנים. אם המכירות מהירות- מעט מזומן "עסוק" בתפעול החברה ואז החברה יכולה להתרחב ביתר קלות.

us flag gb flag de flag

 

חוב (Debt):

חוב (Debt):

לחוב עשויות להיות מספר משמעויות שונות. הנה כמה אפשרויות: 1) כלל ההתחייבויות 2) התחייבויות הכרוכות בעלויות מימון כמו הלוואות ואגרות חוב אך לא התחייבויות לספקים 3) התחייבויות ארוכות טווח.

us flag gb flag de flag fr flag

 

חוב שוטף Current debt:

חוב שוטף Current debt:

התחייבויות שמועד הפירעון שלהן הינו בטווח 12 חודשים מיום המאזן. חוב שוטף כולל התחייבויות לספקים, תשלומי מיסים, הלוואות קצרות טווח והתשלום השוטף של חובות ארוכי טווח.
נקרא גם "התחייבויות שוטפות".

us flag gb flag de flag

 

חובות לקוחות Receivables:

חובות לקוחות Receivables:

כסף שהלקוחות חייבים לעסק. חלק מהנכסים השוטפים.

us flag gb flag de flag

 

חומרי גלם Raw materials:

חומרי גלם Raw materials:

חומרים שנרכשו בעבור תהליך הייצור אך שעדיין לא נעשה בהם שימוש במסגרת תהליך הייצור.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

יחס התחייבויות להון עצמי debt to equity ratio:

יחס התחייבויות להון עצמי debt to equity ratio:

היחס: התחייבויות חלקי הון עצמי.
יחס זה הינו מדד לסיכון או היכולת לשרוד מצוקות.
ראה גם את הדיון במושג "מינוף".

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

יחס מהיר Quick ratio:

יחס מהיר Quick ratio:

היחס: נכסים שוטפים פחות מלאי חלקי התחייבויות שוטפות.
יחס זה הוא וריאנט של היחס השוטף אך הוא כולל רק פריטים שמומרים למזומן במהירות. הוא נקרא גם acid test ratio מכיוון שהוא מעריך את היכולת להתמודד עם דרישות לא צפויות ללא תלות במכירת המלאי.
יחס מהיר של 1 נחשב אמת מידה טובה- יחס גבוה יותר מצביע על מצב משביע רצון. יחס נמוך יותר מצביע על דלדול מזומנים או דלדול הביקוש למוצרים. יחס של מתחת ל1/2 מצביע על מצב חמור וסיכוי גובר לפשיטת רגל.

us flag gb flag de flag

 

יחס מהיר: Acid-test ratio

יחס מהיר: Acid-test ratio

היחס: נכסים שוטפים פחות מלאי, לחלק להתחייבויות שוטפות.
זהו וריאנט של יחס שוטף הכולל רק נכסים שעתידים להפוך במהירות למזומן. יחס זה מעריך את יכולת החברה להתמודד עם דרישות לא צפויות, ללא תלות במכירת המלאי.

us flag gb flag de flag

 

יחס מחיר מניה לרווח למניה Ratio P/E:

היחס: מחיר מניה מחולק ברווחים למניה.
זהו מספר השנים שייקח להשקעה להחזיר את עצמה באמצעות רווחים ולפיכך משקפת את מידת הביטחון של המשקיעים בחברה.

us flag gb flag de flag

 

יחס ערך מניה לערך מניה במאזן Price/book value ratio:

היחס: מחיר מניה מחולק בערך המניה בספרים.
זהו מדד לביטחון ההשקעה. זוהי המידה בה ההכנסה מכוסה במקרה שהחברה מפסיקה את עסקיה.

us flag gb flag de flag

 

יחס שוטף Current ratio:

יחס שוטף Current ratio:

היחס: נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות.
יחס זה הינו מדד לנזילות החברה. הוא בוחן את יכולתה לשלם חשבונות מתוך הנכסים קצרי המועד.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

לאי תוצרת גמורה Finished goods inventory:

לאי תוצרת גמורה Finished goods
 inventory:

מוצרים מוגמרים הזמינים למכירה ללקוחות. מלאי תוצרת גמורה הוא חלק מהנכסים השוטפים של חברה.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

מאזן (Balance sheet):

מאזן  (Balance sheet):

סיכום הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של חברה בנקודת זמן. המאזן מספק תמונה פיננסית של העסק, הנכונה עבור נקודת הזמן המסוימת.
המאזן מפרט את הנכסים (מה שיש לחברה) ומנגד את התחייבויותיה והונה העצמי (מאין באו הנכסים). במילים אחרות- כל מה שיש בחברה מגיע מהשקעות (הון הבעלים), מעשיית רווח או מהלוואות מגופים כמו בנקים או ספקים.
חלקו השמאלי של לוח המשחק מבטא את המאזן

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

מאזן נכסים Net assets balance sheet:

מאזן נכסים Net assets balance sheet:

מאזן המאזן את סך הנכסים פחות התחייבויות שאינן נושאות ריבית כנגד סך ההתחייבויות נושאות הריבית וההון העצמי.
גרסא זו של המאזן מגלמת יתרונות למדידת ביצועים עסקיים ושכיחה מחוץ לצפון אמריקה.

us flag gb flag de flag

 

מאזן סך הנכסים Total assets balance sheet:

מאזן סך הנכסים Total assets balance sheet:

מאזן המאזן בין סך הנכסים לסך ההתחייבויות וההון העצמי.
זהו הייצוג הפשוט ביותר של מידע מאזני והוא שכיח בצפון אמריקה.
ראה גם מאזן נכסים נטו. .

us flag gb flag de flag

 

מוניטין Goodwill:

מוניטין Goodwill:

נכס לא מוחשי שמופיע כאשר נכסים נרכשים בערך הגבוה מערכם בספרים. קיימת חובה להעריך מחדש נכס זה על בסיס תקופתי.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

מזומן Cash:

מזומן Cash:

מזומן ב"יד", בבנק או בכל מקום נגיש אחר.
רווח הוא כמו אוכל- אתה זקוק לו על מנת שהחברה תצמח, אך אינך צריך לאכול כל הזמן. מזומן הוא כמו אוויר- אתה צריך אותו כל הזמן. אם נגמר לך האוויר או המזומן, ואינך יכול להשיג עוד- תמצא את" מותך".
רווח בא לידי ביטוי בדו"ח רווח והפסד
מזומן בא לידי ביטוי בדו"ח המאזן.

us flag gb flag de flag

 

מחזור מלאי Inventory turnover:

מחזור מלאי Inventory turnover:

היחס: עלות מכירות שנתית מחולקת בערך הממוצע של המלאי הזמין.
יחס זה מבטא את מספר הפעמים שעסק מוכר את כל המלאי שלו במהלך שנה.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

מחזור נכסים Asset turnover:

מחזור נכסים Asset turnover:

.היחס: מכירות חלקי נכסים.
יחס זה מודד כמה מניבים נכסי החברה. הוא מורה על המהירות בה מזומן השווה לכסף הנמצא בחברה, חוזר כמכירות. היחס אינו קשור לרווחיות אלא רק לתזרים המזומנים. אם המכירות מהירות- מעט מזומן "עסוק" בתפעול החברה ואז החברה יכולה להתרחב ביתר קלות.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

מינוף Leverage ויחס מינוף Leverage ratio:

באיזו מידה אתה מרחיב את נכסייך באמצעות הלוואות העומדות כנגד השקעותייך.
יחס המינוף משלב את הנכסים, ההון העצמי וההתחייבויות של החברה.
לדוגמא:
אם אתה משקיע 60,000$ מכספך בעסק ולווה 30,000$ נוספים מהבנק- שווי נכסייך הכולל הינו 90,000$. אתה יכול לבטא את מידת המינוף שלך במספר דרכים:
חוב להון עצמי: 30/60=0.5
חוב לנכסים: 30/90= 0.33
שני המספרים מתארים את אותו המצב ושניהם עשויים להיות מכונים מינוף. אדם אחד יאמר כי המינוף הוא 50% והשני יאמר כי המינוף הינו 33%. כאשר מדובר על מינוף עלייך לברר למה בדיוק הכוונה.

us flag gb flag de flag

 

מינוף Leverage ויחס מינוף Leverage ratio:

מינוף Leverage ויחס מינוף Leverage ratio:

באיזו מידה אתה מרחיב את נכסייך באמצעות הלוואות העומדות כנגד השקעותייך.
יחס המינוף משלב את הנכסים, ההון העצמי וההתחייבויות של החברה.
לדוגמא:
אם אתה משקיע 60,000$ מכספך בעסק ולווה 30,000$ נוספים מהבנק- שווי נכסייך הכולל הינו 90,000$. אתה יכול לבטא את מידת המינוף שלך במספר דרכים:
חוב להון עצמי: 30/60=0.5
חוב לנכסים: 30/90= 0.33
שני המספרים מתארים את אותו המצב ושניהם עשויים להיות מכונים מינוף. אדם אחד יאמר כי המינוף הוא 50% והשני יאמר כי המינוף הינו 33%. כאשר מדובר על מינוף עלייך לברר למה בדיוק הכוונה.

us flag gb flag de flag

 

מכירות sales:

מכירות sales:

הכנסות ממכירות מוצרים ושירותים שהינם חלק מפעולות העסק השגרתיות.

us flag gb flag de flag pt flag

 

מכירות נטו net sales:

מכירות נטו net sales:

חישוב: מכירות פחות הנחות, החזרים אך לפני הפחתת עלות המכר ועלויות תפעול.
הכנסות ממכירות מוצרים ושירותים שהם חלק מהפעילות השוטפת של החברה.
ממכירות נטו הוא מספר המופיע בדו"ח רווח והפסד בשורת המכונה "מכירות"- המושג מכירות מתייחס בדרך כלל למכירות נטו.

us flag gb flag fr flag es flag pt flag it flag

 

ניהול חשבונות על בסיס מצטבר: Accrual basis

חשבונאות מבוססת אירוע המזהה אירועים כאשר הם מופיעים במערכת ולא בזמן שהם משולמים. בסימולציות העסקים IO מודגם ניהול חשבונות על בסיס מצטבר.

us flag gb flag de flag

 

ניכיון צ'קים Factoring:

ניכיון צ'קים Factoring:

מכירת חשבונית בהנחה על מנת לקבל מזומן מיידית. נקרא גם הנחת מזומן (Discounting receivables).

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

ניתוח נקודת איזון Break even analysis:

ניתוח הקשר בין מכירות (מחיר ונפח) והוצאות (קבועות ומשתנות).

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

נכס Asset:

נכס Asset:

כל דבר הנמצא בבעלות החברה.
במאזן- סכום הנכסים שווה לסכום ההתחייבויות וההון העצמי.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag

 

נכסים אינטלקטואליים Intellectual property:

נכסים אינטלקטואליים Intellectual property:

זכויות יוצרים, פטנטים רשומים, סימנים מסחריים רשומים.

us flag gb flag de flag

 

נכסים לא מוחשיים Intangible assets:

נכסים לא מוחשיים Intangible assets:

נכס בעל ערך שאינו מוחשי. דוגמאות טיפוסיות לנכסים לא מוחשיים הן מוניטין ונכסים אינטלקטואליים.

us flag gb flag de flag

 

נכסים מוחשיים Tangible assets:

נכסים מוחשיים Tangible assets:

נכסם קבועים בעלי אופי פיסיקלי, מוחשי כמו קרקע, מבנים, ציוד וריהוט.

us flag gb flag de flag

 

נכסים נטו net assets:

חישוב: סך הנכסים פחות התחייבויות שאינן נושאות ריבית.
נכסים נטו הם החלק מסך הנכסים הממומנים במימון ארוך טווח והון המניות של החברה.

us flag gb flag de flag pt flag

 

נכסים נטו Net assets: למה הכוונה?

מונח זה עשוי לתאר מצבים שונים. הנה מספר אפשרויות:
1) סך הנכסים פחות התחייבויות שאינן נושאות ריבית.
2) סך הנכסים פחות התחייבויות שוטפות.
3) סך הנכסים פחות סך ההתחייבויות (הון עצמי או שווי נקי).

us flag gb flag de flag fr flag pt flag it flag

 

נכסים קבועים Fixed assets:

נכסים קבועים Fixed assets:

נכסים המוגדרים כקבועים ולא צפוי שיהפכו למזומן במהלך המחזור העסקי הרגיל. נכסים קבועים עשויים להיות מוחשיים כמו קרקע, מבנים, ציוד וריהוט בעלי אורך חיים של למעלה משנה או לא מוחשיים כמו מוניטין ונכסים אינטלקטואליים.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

נכסים קבועים אחרים Other Fixed Assets:

נכסים קבועים אחרים Other Fixed Assets:

הצטברות הנכסים הקבועים שאינם מפורטים באופן ייחודי במאזן החברה.

us flag gb flag de flag

 

נכסים שוטפים Current assets:

נכסים שוטפים Current assets:

נכסי החברה שסביר שיהפכו למזומן בתוך 12 חודשים מיום המאזן. נכסים שוטפים כוללים מזומן, חובות לקוחות, מלאי והוצאות ששולמו מראש.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

נכסים שוטפים אחרים Other Current Assets:

נכסים שוטפים אחרים Other Current Assets:

הפקדות, אגרות חוב ובטחונות שאינן כלולות במניין המזומנים אך ניתן להמירם למזומן באופן מיידי.

us flag gb flag de flag

 

נקודת איזון Break even point:

הנקודה בה המכירות שוות לסך ההוצאות הכולל. זהו צירוף המכירות וההוצאות שייצר מצב בו אין רווח ואין הפסד.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

סך המכירות Total sales:

סך המכירות Total sales:

הכנסות ממכירת מוצרים ושירותים שהינם חלק משגרת התפעול של החברה.
המונח מכירות מתייחס בדרך כלל למכירות נטו וזהו המספר המופיע בדו"ח הרווח והפסד.
המושג "סך מכירות" עשוי להתייחס למכירות נטו או למכירות ברוטו.

us flag gb flag de flag

 

סך הנכסים Total assets:

סך הנכסים Total assets:

סכום הנכסים הקבועים והשוטפים של חברה.

us flag gb flag de flag

 

עבודה בתהליך Work in progress (WIP):

עבודה בתהליך Work in progress (WIP):

מוצרים הנמצאים בשלב היצור וישלחו בתאריך עתידי ללקוחות.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

עלויות משתנות Variable costs:

עלויות משתנות Variable costs:

עלות המשתנה בהתאם לנפח המכירות. דוגמאות נפוצות הן חומרי גלם, עבודה ועמלות מכירה.
באופן קונצפטואלי, עלויות ישירות, עלויות מכר ועלויות משתנות דומות מאוד. יש לבדוק כיצד משתמשים בכל מונח בחברה שלך.

us flag gb flag de flag es flag it flag

 

עלות ההון Cost of capital:

ממוצע משוקלל של עלויות המימון וציפיותיהם של בעלי המניות. לדוגמא: אם מחצית מהון החברה מקורו בהלוואה שהריבית עליה היא 8% ומחצית מבעלי מניות המצפים לתשואה של 16%, עלות ההון תהיה 12%.

us flag gb flag de flag

 

עלות המכירות Cost of sales:

עלות המכירות Cost of sales:

העלות המשתנה של מוצרים או שירותים שסופקו ללקוחות. באופן טיפוסי העלות תכלול חומרי גלם ועבודה אך היא עשויה לכלול גם מרכיבים ייחודיים לכל חברה, כמו עמלות מכירה ופחת.
נקרא גם "עלות המכר".

us flag gb flag de flag es flag it flag

 

עלות המכר Cost of goods sold:

עלות המכר Cost of goods sold:

העלות המשתנה של מוצרים או שירותים שסופקו ללקוחות. באופן טיפוסי העלות תכלול חומרי גלם ועבודה אך היא עשויה לכלול גם מרכיבים ייחודיים לכל חברה, כמו עמלות מכירה ופחת. נקרא גם "עלות המכירות".
עלות המכר הינה עלות משתנה מכיוון שגודלה משתנה בהתאם לנפח המכירות. עלות ישירה, עלות המכר ועלות משתנה דומות מאוד. עלייך לבדוק כיצד משתמשים בכל מושג בחברה שלך.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

עלות ישירה Direct cost:

עלות ישירה Direct cost:

עלות העבודה, החומרים וכל תקורה ישירה של תהליך ייצור המוצר או השירות. באופן קונצפטואלי, עלויות ישירה, עלות מכר ועלות משתנה דומות מאוד. עלייך

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

עלות קבועה fixed cost:

עלות קבועה fixed cost:

עלות הכרוכה בפעילות העסק שאינה משויכת באופן ישיר לעלויות הייצור או השירות. עלות קבועה או עקיפה תופיע בין אם התבצעה מכירה או לא התבצעה.

us flag gb flag de flag es flag it flag

 

ערך מאזני למניה value for share:

חישוב: ערך המניות חלקי מספר הבעלים.

us flag gb flag de flag

 

ערך מאזני של חברה value of business:

כלל הנכסים פחות נכסים לא מוחשיים והתחייבויות.
ערך הנכסים הנקי של חברה- כמות המזומן שתוותר אם תמכור את כל נכסי החברה ותשלם את כל התחייבויותיה. זוהי הערכה שמרנית של ערך החברה אם תאלץ להסגר.

us flag gb flag de flag

 

ערך מאזני של נכסים ( Book value of assets):

ערך מאזני של נכסים ( Book value of assets):

החישוב: ערך הקנייה של הנכסים פחות הפחת המצטבר.
זהו ערכם של נכסים קבועים כפי שהם רשומים במאזן.

us flag gb flag de flag it flag

 

פחת Depreciation:

פחת Depreciation:

הוצאה שאינה מזומנית (מדווחת בדו"ח רווח והפסד) המבטאת את הפחתת ערכו הכלכלי של נכס לאורך זמן.

us flag gb flag de flag pt flag

 

רווח Profit:

רווח Profit:

מספר זה מתאר את ההכנסה הנותרת לאחר הפחתת ההוצאות מהמכירות.
חישוב רווח גולמי: מכירות פחות עלות מכר
חישוב רווח תפעולי: מכירות פחות עלות מכר ופחות הוצאות תפעול.
חישוב רווח נקי: מכירות פחות כל ההוצאות והעלויות.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

רווח גולמי Gross profit:

רווח גולמי Gross profit:

החישוב: סך המכירות פחות העלויות הישירות והוצאות החרושת.
רווח גולמי הוא הרווח הנותר לאחר הפחתת העלויות הישירות והמשתנות של עבודה וחומרי גלם ועלויות החרושת המקושרות לייצור המוצרים או השירותים.

us flag gb flag de flag

 

רווח גולמי שולי Gross profit margin:

רווח גולמי שולי Gross profit margin:

היחס: הרווח הגולמי כאחוז מסך המכירות.

us flag gb flag de flag fr flag

 

רווח ומזומן Profit and Cash:

רווח ומזומן Profit and Cash:

הבנת תזרים המזומנים של עסק הינה חיונית כמו הבנת הרווח.
רווח הוא כמו מזון: אתה זקוק לו על מנת שהעסק יצמח ויהיה בריא וחזק, אך אינך צריך לאכול כל הזמן. מזומן הוא כמו חמצן- אתה זקוק לו כל הזמן, אם נגמר החמצן ואינך יכול להשיג עוד- "תמות".
הרווח בא לידי ביטוי בדו"ח הרווח והפסד. מזומן מופיע במאזן. את שניהם יש לנהל באופן נפרד.

us flag gb flag de flag

 

רווח נצבר Retained earnings:

רווח נצבר Retained earnings:

הצטברות ההכנסה הנקייה שנותרת בחברה על מנת לסייע בצמיחתה ולא מחולקת כדיבידנד לבעלי המניות.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

רווח תפעולי ושולי רווח תפעולי Operating Profit and Operating Margin:

רווח תפעולי ושולי רווח תפעולי Operating Profit and Operating Margin:

רווח תפעולי- חישוב של המכירות פחות עלות המכר פחות הוצאות תפעוליות.
שולי רווח תפעול- זהו יחס המבטא את אחוז הרווח התפעולי מתוך סך המכירות.
עלייך לשאול "למה הכוונה?" מכיוון שאנשים לעיתים משתמשים בשני המושגים כאחד בטעות. שולי הרווח הם אחוז מהמכירות.

us flag gb flag de flag

 

רווח תפעולי ושולי רווח תפעולי Operating Profit and Operating Margin:

רווח תפעולי ושולי רווח תפעולי Operating Profit and Operating Margin:

רווח תפעולי- חישוב של המכירות פחות עלות המכר פחות הוצאות תפעוליות.
שולי רווח תפעול- זהו יחס המבטא את אחוז הרווח התפעולי מתוך סך המכירות.
עלייך לשאול "למה הכוונה?" מכיוון שאנשים לעיתים משתמשים בשני המושגים כאחד בטעות. שולי הרווח הם אחוז מהמכירות.

us flag gb flag de flag pt flag

 

רווחיות Profitability:

רווחיות Profitability:

היחס: הכנסה נטו כאחוז מהמכירות נטו.

us flag gb flag de flag

 

שווי מניה Shares at par value:

השווי המקורי של המניות. ערך זה בדרך כלל נמוך בהשוואה למחיר השוק של המניות.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

שווי נכסים net assets value:

שווי נקי (נטו) net worth:

שווי נקי (נטו) net worth:

בעלות מחזיקי המנויות בחברה המבוטאת באמצעות הון המניות והרווח הנצבר. נקרא גם הון בעלי המניות.

us flag gb flag de flag

 

שולי רווח Profit Margin:

שולי רווח Profit Margin:

מספר זה מבטא את ההכנסה הנותרת לאחר הפחתת על ההוצאות מהמכירות. השימוש במונח שוליים מתייחס לאחוז (מתוך המכירות)
שולי רווח גולמי: רווח גולמי כאחוז מהמכירות.
שולי רווח תפעולי: רווח תפעולי כאחוז מהמכירות.
תשואה למכירות: רווח נקי כאחוז מהמכירות.
בחינת שולי הרווח תלויה בנקודת המבט:
מחלקת ייצור תתעניין ברווח הגולמי השולי בעוד התפעול יתעניין ברווח התפעולי השולי. המחלקה הפיננסית תתעניין בתשואה למכירות.

us flag gb flag de flag

 

שוליים margin:

שוליים margin:

השימוש במונח "שוליים" מתייחס לאחוזים מהמכירות.
בחינת שולי הרווח תלויה בנקודת המבט: מחלקת ייצור תתעניין ברווח הגולמי השולי בעוד התפעול יתעניין ברווח התפעולי השולי. המחלקה הפיננסית תתעניין בתשואה למכירות.

us flag gb flag de flag

 

שונות Variance:

ההבדל בין התוצאה המתוכננת או הצפויה לבין התוצאה בפועל.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

תזרים מזומנים Cash flow:

תזרים מזומנים Cash flow:

זרימת הכסף אל ומהחברה. הבנת תזרים המזומנים של חברה הוא חיוני כמו הבנת הרווח, אך שני הדברים צריכים להיות מנוהלים בנפרד.

us flag gb flag de flag

 

תחזית תזרים מזומנים Cash flow forecast:

תכנון תזרים המזומנים עבור תקופה מסוימת על מנת לקבוע יתרות מזומן. תחזית זו עשויה לעזור בזיהוי צורך במזומנים או בהזדמנויות לשימוש בעודפי מזומן.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

תקורה Overheads:

תקורה Overheads:

ההוצאות המופיעות לאחר עלויות המכר והמקושרות לפעילות השוטפת של החברה כולל הוצאות פיתוח, פרסום, שכר, שכר דירה והוצאות כלליות אך ללא הוצאות מימון, מיסוי והוצאות חריגות חד פעמיות. נקרא גם "הוצאות תפעול".

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

תקציב Budget:

תקציב Budget:

תחזית המכירות, ההוצאות והרווח בעבור תקופה עתידית (חודש, רבעון, שנה).
זוהי הגדרה שבהחלט דורשת הבהרה: עבור אנשים רבים המושג "תקציב" משמש להגדרת סכום הכסף אותו הם רשאים להוציא.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

תרומה Contribution

תרומה Contribution

חישוב- כלל המכירות פחות עלות המכר.
תרומה היא מה שנותר מהמכירות בכדי לתרום לתשלום התקורה והוצאות העסק.
תרומה עשויה להיות זהה לרווח הגולמי.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

תרומה שולית (Contribution margin):

תרומה שולית (Contribution margin):

יחס: התרומה כאחוז מסך המכירות.

us flag gb flag de flag fr flag

 

תשואה להון Return on capital employed (ROCE):

היחס: הכנסה תפעולית כאחוז מההון העצמי והחובות ארוכי הטווח. ההגדרה המדויקת משתנה מחברה לחברה.
נקרא גם return on net assets.

us flag gb flag de flag

 

תשואה להון העצמי return on equity (ROE):

תשואה להון העצמי return on equity  (ROE):

היחס: הכנסה נטו כאחוז מהון בעלי המניות.
ROE מודד את אפקטיביות השקעת בעלי המניות. נקרא גם תשואה להשקעה ROI.

us flag gb flag de flag pt flag

 

תשואה להשקעה Return on investment (ROI):

מנקודת מבטו של המשקיע:
היחס: הכנסה נטו כאחוז מהון בעלי המניות.
זהו מדד למידת האפקטיביות בה השקעתו של בעל המניות הפכה לרווח. נקרא גם תשואה להון העצמי ROE)).
מנקודת מבטו של המנהל:
הרווח שהושג מהתייעלות פנימית או התרחבות, מבוטא כאחוז מהעלות. ניבוי ROI מאפשר למחלקה הפיננסית לבחור את ההצעה הרווחית ביותר בין הצעות מתחרות לייעול העסק.

us flag gb flag de flag fr flag es flag it flag

 

תשואה למכירות Return on sales (ROS):

תשואה למכירות Return on sales (ROS):

היחס: הכנסה נטו כאחוז ממכירות נטו.
מדד זה מצביע על אחוז הכסף הנותר לאחר תשלום כל ההוצאות (עלות מכר, תקורה, פיתוח, הנהלה וכלליות, עלויות מימון ומיסוי).
נקרא גם שולי רווח או רווחיות.
באופן אלטרנטיבי, ניתן למדוד תשואה למכירות באמצעות רווח תפעולי (וחברות המודדות ביצועים באמצעות RONA יעשו זאת). במקרה זה, המדד יצביע על כמות הכסף הנותר לאחר תשלום ההוצאות פרט לעלויות מימון ומיסוי.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

תשואה לנכסים (Return on assets (ROA:

תשואה לנכסים (Return on assets (ROA:

היחס: הכנסה נטו כאחוז מסך הנכסים.
זהו מדד למידת האפקטיביות של נכסים בעסק.
נקרא גם Return on net assets

us flag gb flag de flag fr flag pt flag

 

תשואה לנכסים נטו Return on net assets (RONA):

יחס זה מדגים את אחוז הרווח שמנהלים עושים כאחוז מסך הנכסים המנוהלים על ידיהם. במובן זה נכסים נטו הם כמות הנכסים הנובעים מההון העצמי וההתחייבויות ארוכות הטווח ואינם כוללים תשלום לספקים והתחייבויות אחרות שיצרו המנהלים בעצמם. באופן דומה, רווח תפעולי אינו לוקח בחשבון עלויות מימון ומיסוי- עלויות שלמנהל אין שליטה עליהן.
ראה גם תשואה לנכסים ROA.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag